• تلفن:
 • 7052733 - 0912
 • ایمیل:
 • info@hubis.ir

مشخصات طرفین

این قرارداد بین خانم/آقای/شرکت:

به نشانی:

تلفن:

که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکسو و گروه تبلیغاتی هوبیس

به نشانی: تلفن: که در این قرارداد طراح گرافیک نامیده می شود از سوی دبگر به شرح مواد ذیل منعقد می گردد.

موضوع قرارداد

طراحی لوگو با نام ……………..

مدت قرارداد و زمانبندی

مدت قرارداد از تاریخ …………….. به مدت ………. روز می باشد که به شرح ذیل تفکیک می شود:

ارائه نمونه ی اولیه ی طراحی توسط طراح گرافیک، حداکثر تا پایان وقت اداری روز …………

بررسی و اظهار نظر و تایید نمونه ی اولیه توسط کارفرما حداکثر تا پایان وقت اداری روز …………

ارائه و تحویل نهایی موضوع قرارداد توسط طراح گرافیک، حداکثر تا پایان وقت اداری روز ……….

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد ………………………………………. ریال می باشد که در مراحل ذیل توسط کارفما به طراح گرافیک پرداخت می شود.

%50 مبلغ کل، همزمان با امضاء و مبادله قرارداد.

%30 مبلغ کل، پس از تایید طرح های اولیه موضوع قرارداد.

%20 مبلغ کل،‌همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

تعهدات کارفرما

 1. کارفرما متعهد می شود کلیه ی اطلاعات و مصالح لازم جهت آشنایی و انجام موضوع قرارداد را در اختیار طراح گرافیک قراردهد.
 2.  چنانچه چند نمونه‌ی اولیه‌ی طراحی توسط طراح گرافیک جهت بررسی به کارفرما ارائه شود، کارفرما پس از انتخاب نمونه‌ی اولیه‌ی مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام نمونه ها‌ی دیگر به طراح گرافیک بوده و هیچ‌گونه حق مالکیتی نسبت به سایر نمونه ها ندارد.
 3. چنانچه بعد از تایید نمونه‌ی اولیه که به امضاء طرفین قرارداد رسیده است، کارفرما انجام تغییراتی را در نمونه‌ی اولیه درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه ها‌یی است که توسط طراح گرافیک اعلام می‌شود.
 4.  در صورتی که کارفرما در حین انجام کار، بدون اطلاع طراح، به صورت موازی، موضوع سفارش را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید، و یا پیش طرح‌های تایید نشده را با طراح دیگری در میان بگذارد،‌طراح مختار است در هر مرحله از قرارداد، آن را یک طرفه فسخ نماید. بدیهی است که به دلیل صرف وقت و هزینه توسط طراح، کارفرما ملزم به پرداخت حق الزحمه‌ی طراح تا آن مرحله خواهد بود.
 5.  چنانچه پس از تایید نمونه‌ی اولیه، کارفرما به هر دلیلی از ادامه کار منصرف شود، کارفرما ملزم به پرداخت حق الزحمه‌ی طراح تا آن مرحله خواهد بود.

تعهدات طراح گرافیک

 1. طراح گرافیک موظف است اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما را به دقت مطالعه و بررسی نماید تا در ارائه‌ی طرح‌ها‌ی خود بتواند به درستی عمل کند.
 2.  طراح گرافیک متعهد است طرح اولیه‌ی انتخاب شده را با اصلاحاتی که با کارفرما به توافق می‌رسد به اتمام رسانده و طرح نهایی را تحویل دهد.
 3.  کلیه‌ی اطلاعاتی که توسط کارفرما در اختیار طراح گرافیک قرار می‌گیرد محرمانه است، طراح گرافیک موظف به حفظ و نگهداری اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غیر را ندارد.

کسورات قانونی

 1. مبلغ مذکور در قرارداد، مبلغ خالص دریافتی طراح گرافیک از کارفرما می‌باشد و پرداخت هرگونه کسورات قانونی مربوط به این قرارداد به عهده‌ی کارفرما است.

تاخیرات

 1.  شروع اجرای قرارداد منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوی کارفرما به طراح گرافیک و نیز تحویل اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد می باشد. بدیهی است هرگونه تاخیر در موارد مذکور به همان میزان موجب تاخیر در زمان اجرای قرارداد توسط طراح گرافیک می‌شود که به عنوان تاخیر طراح گرافیک محسوب نمی‌شود.
 2.  در صورت تاخیر طراح گرافیک در اجرای موضوع قرارداد به ازای هر روز تاخیر …………….. ریال جریمه محاسبه شده و در مرحله سوم پرداخت کسر خواهد شد.
 3.  اگر در زمان تعیین شده در قرارداد، پیشنهادات طراح مورد قبول کارفرما قرار نگرفت،‌با توافق طرفین مدت قابل تمدید است.